Проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“

EU Logos

В периода от 06.06.2019г. до 06.12.2020г. „Алгера БГ“ ЕООД изпълнява проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на процедурата бе да подкрепи създаването и развитието на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, създаване и стабилност на работни места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи.

Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ „Алгера БГ“ ЕООД успя да реализира своята предприемаческа идея за създаване и предлагане на пазара на иновативна услуга – телемедицина. Основната целта на проекта е предоставяне на услугата телемедицина чрез създаването на система за телемедицина, включваща онлайн платформа (уеб базирано приложение) и съответните медицински измервателни уреди. Системата за телемедицина включва две основни направления: възможност за моментно събиране на широк спектър от данни за конкретен пациент и своевременното им изпращане към лекуващ или наблюдаващ лекар и възможност за дистанционно непрекъснато следене в реално време на жизнени показатели на пациенти (холтер мониториране). Това бе постигнато чрез създаването на онлайн платформа за телемедицина от подбран екип от програмисти, приитежаващи необходимите знания и опит и чрез осигуряването на съответните активи – компютърно оборудване, медицински дигитални измервателни уреди, както и чрез разработването на специален софтуер за холтер мониториране, съвместим с он лайн платформата. Услугата телемедицина е услуга от ново поколение и представлява дистанционно диагностициране и консултиране на пациенти посредством телекомуникации и нови технологии. Реализираната предприемаческата идея по създаване на онлайн система за телемедицина (уеб базирано приложение) дава възможност за връзка между пациент и лекар в реално време, точно диагностициране на симптомите чрез специализирани медицински измервателни уреди, евентуално поставяне на диагноза и вземане на решение за последващи действия. Телемедицината позволява без значение къде по света се намира лекуващият лекар, в реално време пациентът да му изпрати образ и/или звук от изследването си със специална техника. Пациентът може да управлява своите данни, да ги споделя на избрани от него специалисти за консултация. Информацията за всеки пациент се съхранява в системата под формата на медицинско досие.
В рамките на поекта, бяха създадени четири „точки за отдалечено здраве“, разположени във всяка една от четирите общини в областта – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Повече информация за възможностите, коите предлага услугата телемедицина и за точките за отдалечено здраве е публикувана на специално създадената по проекта интернет страница https://algerahealth.com/.

Информация за проекта може да бъде получена от Информационната система управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН2020), модул: Информация за изпълнение на програмите http://2020.eufunds.bg/.

Проект: „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД
Бенефициент: „Алгера БГ“ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.024-0385-С01/06.06.2019г.
Обща стойност на проекта: 248 403,00 лева, от които 168 914,04 лева европейско и 29 808,36 лева национално съфинансиране.

Тази публикация е създадена в изпълнение на проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“, договор № BG16RFOP002-2.024-0385-С01/06.06.2019г. с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Алгера БГ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

Дигитален картон банер
Онлайн преглед банер
Лабораторни изследвания банер